LLENGUA ORAL

Per descarregar-vos la informació, només heu de clicar el fitxer que hi ha sota "INFORMACIÓ ADDICIONAL". La trobareu en PDF.

 

DEL MOT AL DISCURS

Hi trobareu:

1/ INFANTIL I CICLE INICIAL

Cada dia les estones de ...  
Propostes sobre el treball de la llengua oral a l'EI i al CI. molt senzilles de fer i molt efectives.
La mainada treballa els fonaments del pensament, augmenta el vocabulari i el domini de les estructures de la llengua, i sense haver d'escriure físicament ho fa mentalment a través de les neurones mirall (les dels procediments). Aprenen a llegir i a escriure sense haver-ho de fer fñisicament, és com màgic.
 
Propostes i recursos: L'ús del llenguatge oral a EI.
 
Propostes pràctiques d'hàbits i rutines EI i CI
 
 
Orientacions per als hàbits i les rutines
 
Jocs de llengua oral EI i CI
 
Material per als jocs i activitats de llengua
 
Espais de la localitat EI i CI
 
Molt petit diccionari etimològic
 
Poemes (64 i 16)
Segur que hi trobareu algun poema que us farà il·lusió que l'aprengui la mainada.
 
 

2/ CICLE MITJÀ, SUPERIOR I ESO.

Cada dia les estones de ... : Activitats pensades per al CM-CS i l'ESO, cadascú se les pot adaptar al seu aire, però han de ser diàries i de curta durada.

Escolta, pensa, parla, escriu i llegeix: Una proposta rodona que pot canviar la dinàmica de les aules.

L'exposició oral a totes les àrees: Les idees clares potencien els hàbits d'estudi i, alhora, el treball sistemàtic de llengua oral escolar. Cal un xic de voluntat i un xic de coordinació. 

Els alumnes, en parelles, s'expliquen un text: Procura combinar la comprensió, la memorització, el guió, l'expressió oral i la reflexió. Cal que els alumnes ja tinguin una certa velocitat de descodificació.

Molts textos ordenats per tipologia i llargada No us cal cercar més i més, ara només heu de remenar i triar.

De lectors a escriptors
Proposta per millorar la lectura comprensiva, la capacitat d'expressió oral en públic, l'ordre mental i algunes tècniques de suport com són els guions. S'hi expliquen les passes que podria ser convenient fer. S'ha procurat que amb la lectura del document quedi clara la idea central. 

Es procura potenciar la feina ben feta, les capacitats en tot el que fa referència a la lectura, els guions, la memorització, l'exposició oral, el treball d'estructures i l'ortogràfic, l'avaluació, la cooperació i el respecte entre els alumnes, fins arribar a ser capaç de crear un text.

És un projecte que requereix tranquil·litat i que es faci, com a mínim, un cop a la setmana. És necessari que els alumnes puguin fer tres o quatre exposicions al llarg del curs i així anar corregint els detalls i millorant la presentació.
 

 El debat 
La proposta no va encaminada a primària, sinó a l'ESO, encara que amb algun grup de sisè de primària també seria possible aplicar-lo, però sempre amb molta prudència.

 Un molt petit diccionari etimològic 
És una proposta molt senzilla. S'ha procurat adaptar i explicar algunes de les paraules que es fan servir a l'aula. Segurament podria haver estat molt més llarg però no és res més que una idea, un suggeriment, que seria magnífic si els alumnes s'animessin a ampliar-lo.   

  ------------------------------------
Molts dels nostres alumnes, quan comencen l'escolaritat, porten una motxilla personal de llengua oral escolar força buida i és l'eina essencial que necessitaran al llarg de tota l'escolaritat. No hi ha cap alumne que no en necessiti més de llengua oral, tots necessiten omplir la seva motxilla personal de llengua oral escolar més i més, per això l'hem de prioritzar.


Si des de l'escola s'arriba a tenir clar que la llengua oral escolar és l’eina essencial que fan servir els alumnes per ordenar el pensament, per entendre el que s'escolten, per comprendre el que llegeixen i per expressar-se en qualsevol de les seves manifestacions, segur que la situaran en el lloc central del procés educatiu, i els alumnes la treballaran al llarg de tota l'escolaritat, a totes les hores, i l'aprendran a fer servir. 

A la mainada li cal una motxilla personal de llengua oral escolar ben farcida, una motxilla ben plena de vocabulari i estructures orals que li permetin construir un sòlid edifici d'expressió i raonament.